2.5
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
റേറ്റിംഗ്
എൽഫിന്റെ സ്ലേവ് നൈറ്റ് ശരാശരി 2.5 / 5 ഔട്ട് 2
റാങ്ക്
68th, ഇതിന് 6.4K പ്രതിമാസ കാഴ്‌ചകളുണ്ട്
ബദൽ
엘프의 노예기사
രചയിതാവ് (ങ്ങൾ)
ആർട്ടിസ്റ്റ് (കൾ)
തരം (കൾ)
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക
മാൻ‌വ