4.1
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
റേറ്റിംഗ്
എന്റെ ഹൈസ്കൂൾ ബുള്ളി ശരാശരി 4.1 / 5 ഔട്ട് 14
റാങ്ക്
8th, ഇതിന് 18.7K പ്രതിമാസ കാഴ്‌ചകളുണ്ട്
ബദൽ
N /
രചയിതാവ് (ങ്ങൾ)
ആർട്ടിസ്റ്റ് (കൾ)
തരം (കൾ)
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക
മാൻ‌വ