2
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
റേറ്റിംഗ്
അമ്മ വേട്ട ശരാശരി 2 / 5 ഔട്ട് 2
റാങ്ക്
51-ാം തീയതി, ഇതിന് 9K പ്രതിമാസ കാഴ്‌ചകളുണ്ട്
ബദൽ
친구 엄마, സുഹൃത്തിന്റെ അമ്മ
രചയിതാവ് (ങ്ങൾ)
ആർട്ടിസ്റ്റ് (കൾ)
തരം (കൾ)
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക
മാൻ‌വ