4.1
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
റേറ്റിംഗ്
ഒരു അത്ഭുതകരമായ പുതിയ ലോകം ശരാശരി 4.1 / 5 ഔട്ട് 7
റാങ്ക്
14th, ഇതിന് 6.6K പ്രതിമാസ കാഴ്‌ചകളുണ്ട്
ബദൽ
멋진 신세계, അതിശയിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ ലോകം, ധീരമായ പുതിയ ലോകം (ഗോഞ്ചിസൺ)
രചയിതാവ് (ങ്ങൾ)
ആർട്ടിസ്റ്റ് (കൾ)
തരം (കൾ)
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക
മാൻ‌വ