3.7
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
റേറ്റിംഗ്
അടുത്ത കുടുംബം ശരാശരി 3.7 / 5 ഔട്ട് 6
റാങ്ക്
33rd, ഇതിന് 15.7K പ്രതിമാസ കാഴ്‌ചകളുണ്ട്
ബദൽ
친밀한 가족
രചയിതാവ് (ങ്ങൾ)
ആർട്ടിസ്റ്റ് (കൾ)
തരം (കൾ)
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക
മാൻ‌വ